Moxter_jubileumslogo30_mobilversion

MoxTers Miljöpolicy

Moxter arbetar med kvalitetsprodukter som har lång livslängd och i den dagliga verksamheten vill vi minska påfrestningarna på kretsloppet. 

MIljöpolicy

Moxter vision är att bli "Sveriges sundaste företag" och det innefattar så väl anställda som verksamhet. Vi vill med en personlig relation till alla intressenter agera med hög kvalitet och servicegrad.

Vår miljöpolicy syftar till att minska resursanvändningen och minska påfrestningarna på kretsloppet.
Vi ska uppnå detta genom att:  

 • Följa gällande miljölagstiftning. 
 • Arbeta för att klara våra miljömål och ständigt förbättra vårt miljöarbete. 


Moxters betydande miljöaspekter är och Moxters fokus ska vara:
 
Produkternas livscykel 

 • Miljö och hållbarhet ska beaktas vid val av nya varumärken.  
 • Utbilda våra kunder i att göra hållbara val och hur livslängden på produkterna kan förlängas. 

 
Transporter och resor 

 • Beakta miljöperspektivet vid val av transportbolag vid utleveranser. 
 • Beakta miljövänligare alternativ vid resande. 
 • Ställa om till fler digitala möten. 

 
Inköp 

 • Inköp ska göras med hänsyn till miljövänliga alternativ.  

 
Avfall 

 • Löpande se över mer effektiva tillvägagångssätt att ta hand om avfall. 
 • Källsortera. 
 • Minimera användningen av miljöfarliga varor. 

 
Energi 

 • Minimera vårt användande av energi och vatten, undvika spill.